Standpunten & updates

In gesprek met Rector Luc Sels: hoe ziet ons onderwijs er de komende weken uit? (AV 26/11/2021)

Afgelopen vrijdag kwam Rector Luc Sels -zoals de meesten onder jullie wel hebben vernomen- langs op onze Algemene Vergadering om alle bezorgdheden van de studenten op vlak van de corona-aanpak te bespreken. Graag benadrukken we nogmaals dat we als studentenraad zeer blij met deze maatregelen, die bovenal vertrouwen tonen in de student om verantwoordelijk om te gaan met de situatie. Bij deze een verslag van de belangrijkste punten.

Vrijdag is er een krachtig advies geformuleerd bij GEMS (red. de adviesgroep voor de overheid over de corona-aanpak) om vanaf vandaag over te schakelen naar Code Oranje, wat in zou houden dat er een bezetting van 20% mocht blijven bestaan in de aula’s en onze werkcolleges, practica en dergelijke opgeschort zouden worden. In de realiteit zou dit er waarschijnlijk op zijn neergekomen dat veel colleges online door zouden moeten gaan. KU Leuven kiest echter voor een andere aanpak:

 • KU Leuven kiest er voor om de studenten de mogelijkheid te blijven geven om fysiek naar de lessen te komen, maar mét de aanbeveling om af en toe ook online te volgen. Zo help je mee met het reduceren van de bezetting in de aula. Kom je naar het auditorium, probeer dan volgens de stickers te gaan zitten als de zaal het toelaat. Deze regeling zal gelden voor elke KU Leuven campus, mits de lokale crisiscellen niet beslissen om andere maatregelen te hanteren.

  “Ik hoop dat we op die manier, op basis van vrijwilligheid, misschien naar 40-50% bezetting kunnen gaan in de feiten”, aldus de Rector.

  Let wel: als het echt niet anders meer kan, is het mogelijk dat we alsnog moeten verstrengen, maar met deze gezamenlijke inspanning doen we er alles aan om de lessen fysiek door te kunnen laten gaan tot aan de blokperiode. 

  Waarom beslist de KU Leuven om zo te werk te gaan?

  • Contact tracing geeft geen indicatie dat de auditoria zorgen voor veel besmettingen;
  • Vlak voor de blok schakelen zal niet bevorderlijk zijn voor studenten, zowel op academisch als sociaal vlak;
  • Binnen enkele weken zal de blokperiode beginnen, waarvan wordt verwacht dat er sowieso rust komt in de circulatie van studenten;
  • Momenteel volgen redelijk wat studenten lessen al online op vrijwillige basis.
 • Momenteel zullen werkcolleges en practica blijven georganiseerd worden zoals je dat gewend bent. Voor excursies zal worden gekeken of het een essentiële activiteit is voor het realiseren van de leerdoelen.

  Sels: “Hierbij doen we een risico-inschatting waarbij we het maximum mogelijke zullen doen om te continueren”.

 • Om de ventilatie  op een verantwoord niveau te kunnen houden, zal de bezetting in bibs en leercentra worden aangepast. Binnenkort kan je via KURT  weer een studieplek reserveren. Voor studenten die graag ergens anders studeren, worden de virtuele leerplekken terug opengesteld; wel zo motiverend.

 • Over de examenperiode is reeds de afspraak gemaakt om de meeste examens fysiek door te laten gaan met een lagere bezettingsgraad. Dit houdt in dat je er in de huidige situatie vanuit kunt gaan dat je examenrooster finaal is.
Beleidsplan duurzaamheid (AV 12/11/2021)

Binnenkort zal vicerector Duurzaamheid Gerard Govers samen met de Duurzaamheidsraad een nieuw beleidsplan Duurzaamheid schrijven. Ook onze Duurzaamheidsmandataris Liesa Vosch is hierbij betrokken. Op de Algemene Vergadering van 12 november 2021 beslisten de FO’s om de volgende aandachtspunten voor te leggen vanuit de Studentenraad voor in het beleidsplan Duurzaamheid:

 • Rector Sels heeft al de ambitie uitgesproken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De KU Leuven moet hiervoor een strategisch plan uitwerken met concrete (tussen)doelstellingen en dit uitvoeren.
 • De KU Leuven moet een voortrekkersrol opnemen en dit naar de buitenwereld communiceren. Ook ten opzichte van toekomstige studenten kan ze zich profileren als een duurzame universiteit door bijvoorbeeld op infosessies al duurzame initiatieven in de kijker te zetten.
 • Het is belangrijk om voldoende aandacht te vestigen op duurzaamheid en voldoende wetenschappelijke informatie aan studenten aan te bieden. Een goed voorbeeld van een initiatief dat de studenten hierbij kan helpen is het bestaan van de Green Office. Ook activiteiten als de duurzaamheidsweek spelen hierin een belangrijke rol. Initiatieven van deze aard moeten versterkt worden en meer uitgebouwd worden.
 • De KU Leuven dient ook tools aan te reiken aan studenten zodat ze een verschil kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld binnen KU Leuven Engage of Service Learning. Deze initiatieven kunnen, net als de nieuwe website Beyond Boundaries, beter gepromoot worden.
 • De KU Leuven kan studenten aanmoedigen om minder wegwerpvoorwerpen (single use items) te gebruiken door de herbruikbare koffiebekers en drinkbussen die beschikbaar zijn in de KU Leuven shop meer te promoten. Bovendien zou het handig zijn als studenten hun koffiebeker op verschillende plaatsen kunnen afwassen. Dit maakt het gebruik makkelijker en zet studenten ertoe aan.
 • Op alle plaatsen waar er op KU Leuven domein eten aangeboden wordt, bijvoorbeeld in automaten, zouden eco-scores getoond kunnen worden om te tonen hoe duurzaam het product is. De KU Leuven kan ook bekijken hoe duurzaam de producten zijn die ze aanbiedt in de KU Leuven shop.
 • De KU Leuven moet mensen aanmoedigen om afval beter te sorteren. De KU Leuven werkt voor haar afvalophaling en -sortering samen met een extern bedrijf, maar kan wel bekijken hoe het dit beter (duurzamer) kan organiseren, zodat er zoveel mogelijk afval gerecycleerd wordt en GFT gecomposteerd. Als de KU Leuven werk maakt van meer groen en tuintjes, kan er ook de mogelijkheid gecreëerd worden om compost te verzamelen. Zo zullen studenten en personeel ook aangespoord worden om hun afval beter te sorteren.
 • Docenten moeten aangemoedigd worden om taken enkel digitaal te laten indienen en niet op papier. Wanneer veel studenten een taak moeten printen, loopt de papierstapel al snel hoog op. Hiernaast moet gekeken worden naar het papiergebruik bij examens en optimalisering van lay-out van PowerPoints om inkt te besparen. 
 • Meer groen op de campus: Er zijn bijvoorbeeld de gemeenschapstuinen Quantum Field en Geogarden. Deze goede initiatieven mogen uitgebreid worden en meer gepromoot worden. De KU Leuven kan ook de mogelijkheid van groendaken bekijken. Dit biedt veel voordelen en veel daken zijn nu onbenut.
 • Bestaande opleidingsonderdelen (opo’s) moeten grondig geëvalueerd worden. Nieuwe opo’s zijn welkom, maar er moet goed nagedacht worden over het doel ervan. Een opo waarmee je zoveel mogelijk studenten wilt informeren organiseer je immers anders dan een opo dat tot doel heeft studenten uit verschillende disciplines samen te brengen en ruimte te creëren voor kritische discussie.
 • De Wetenschapswinkel en Living Lab zijn nog veel te weinig bekend bij studenten. Het zou ook goed zijn als promotoren worden aangemoedigd om te kijken naar de mogelijkheden van onderwerpen binnen hun vakgebied die in de databank van de wetenschapswinkel zitten. Dan kunnen zij dit ook voorstellen aan hun studenten. Faculteiten zouden dit ook moeten promoten op thesisbeurzen en dergelijke. Het is ook niet duidelijk hoe lang de tijdspanne is tussen het kiezen van een onderwerp en het effectief van start kunnen gaat met de thesis of hoe je een promotor vindt.
 • Op faculteiten waar er bijvoorbeeld een werkgroep duurzaamheid is, is een duurzaamheidsspits niet echt nuttig. Waar er een Ecoteam is, kunnen zij mee de rol opnemen om de faculteit duurzamer te maken. Ook kunnen zij duurzaamheid op de agenda brengen binnen de faculteit. Op faculteiten waar er niemand bezig is met duurzaam beleid kan het wel nuttig zijn om iemand te vinden die hierin geïnteresseerd is en zich ervoor wilt engageren. Vaak is het nuttig om duurzame initiatieven op iets grotere schaal aan te pakken. Wij zien dus eerder nut in een duurzaamheidsspits per campus.
 • Waar de KU Leuven fondsen van externe actoren aanneemt, is het belangrijk om zich bewust te zijn van hoe deze actoren zich gedragen als het op duurzaamheid aankomt. Daarom moeten we ons bewust worden van waar er fondsen aangenomen worden en is een uitgebreide reflectie en een goed opgesteld beleid hiervoor nodig. Dit hoeft zich niet enkel tot duurzaamheid beperken, maar kan ook over andere kernwaarden zoals inclusie, respect voor mensenrechten,… gaan.
 • Waar er ruimte voor verbetering is, moet de KU Leuven ernaar blijven streven haar beleggingsbeleid duurzamer te maken. Dit betreft zowel de aankoop van nieuwe producten als bestaande producten.
 • Het vorige duurzaamheidsrapport dateert van 2018. Het opstellen van een nieuw rapport is nuttig als het een instrument is om leemtes of verbeterpunten in het beleid op te sporen. We vinden dit echter minder prioritair indien dit louter dient om de bestaande initiatieven te communiceren, daar zijn betere manieren voor.
 • Subsidiëren van treintickets voor Erasmusstudenten: De KU Leuven kan ervoor zorgen dat de trein de goedkoopste optie wordt. Ze kan ook praten met partneruniversiteiten om te bekomen dat zij ook treintickets subsidiëren.