Geschiedenis: Stura door de jaren heen

Ondertussen heeft Stura ruim tien werkingsjaren achter de rug. Daarom verzamelden we voor elk academiejaar enkele highlights van sinds de oprichting van Stura tot nu. Klik het academiejaar aan en kom meer te weten over wat de Studentenraad dat jaar heeft verwezenlijkt en/of georganiseerd.

 

Ontdek Stura in het jaar...

Tot 2013

Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven heeft een rijke traditie. In de jaren ’60 ontstonden er allerei losse raden die zich bezighielden met studentenvertegenwoordiging. De Sociale Raad, een van de bekendste raden, vertegenwoordigde studenten binnen de studentenvoorzieningen als ‘medebestuur’. Ze hield zich ook bezig met bredere maatschappelijke thema’s, organiseerde betogingen en acties en groeide daardoor enorm hard in populariteit.

Naast de Sociale Raad als medebestuur ontstond de Kringraad. Zij had meer inspraak in verschillende academische organen van de KU Leuven. Naast de Kringraad hielden tal van andere raden zich bezig met onder andere cultuur, sport en internationale studenten. In mei 1969 ontstond ASR (Algemene Studentenraad), waaronder de verschillende raden samenwerkten, maar toch hun zelfsandigheid bewaarden. In 1986 doekte ASR op en werd LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) opgericht in haar plaats. De raden bleven tot in 2005 zelfstandig werken, waarna ze gecentraliseerd werden binnen LOKO.

2013-2014

Voorzitter Claudia Löwik
Ondervoorzitter Andries Verslyppe
Algemeen Beheerder Veronique Beyls
Campuscoördinator Gert-Jan Sprangers
Groepsbestuurder BMW Oliver Van Oekelen
Groepsbestuurder HW Charlotte De Wilde
Groepsbestuurder WT Mathias Anthonissen
Onderwijsraad Jan-Baptist Lemair
Marijke Vanderschot
Matthias Meynen
Christof Abspoel
Nathalie De Beukelaer
Diversiteit Thomas Cliquet
Kenny Dekeyzer
Nanxin Sun (sem 1)
Internationaal Andreas Frans
An-Sofie Thonnon
Sander Beelaert (sem 1)
ICTS Gust Verbruggen
Extern Michaël Rosmane
Stefanie Demedts

Vroeger leefden en leerden studenten aan de KU Leuven hoofdzakelijk op één campus, met name Leuven. Je volgde les in Gasthuisberg, bezocht studentenbars op de Oude Markt en zat op kot in de stadsrand. Het universitaire leven gebeurde in hetzelfde dorp, op hetzelfde eiland. De vertegenwoordiging van studenten op uiteenlopende vlakken gebeurde toen via één gecentraliseerde organisatie, LOKO.

Die eenvoudigheid kwam in het academiejaar 2013 – 2014 tot haar einde. Heel wat professionele masteropleidingen aan de Vlaamse hogescholen werden academische masteropleidingen. Deze evolutie zorgde ervoor dat over heel Vlaanderen voormalige hogeschoolopleidingen verder gingen varen onder de vlag van een universiteit. We schakelden hierdoor over naar een ‘multicampusmodel’. Het gevolg daarvan is dat sinds het academiejaar 2013-2014 een student aan de KU Leuven niet noodzakelijk meer in Leuven studeert.

Of je nu Handelswetenschappen in Antwerpen, Architectuur in Brussel of Rechtsgeleerdheid in Leuven studeert, zolang je een academische opleiding aan een instelling van de Associatie KU Leuven volgt, ben je officieel een KU Leuven-student. Dat heeft zo zijn gevolgen wanneer er aan de top van de universiteit belangrijke beslissingen worden gemaakt.

Het oude vertegenwoordigingsmodel had zijn beste tijd gekend. Men moest opzoek gaan naar een nieuwe structuur om studenten op elke campus een volwaardige stem te kunnen geven. Er werd besloten om LOKO op te splitsen in een campusraad en een universiteitsbrede studentenraadStudentenraad KU Leuven (Stura) werd geboren. Sindsdien vertegenwoordigt Stura alle studenten van de KU Leuven, ongeacht of deze nu in Leuven of elders studeren en of ze nu Vlaamse of internationale studenten zijn.

Op 27 september 2013 werd onze allereerste echte Algemene Vergadering georganiseerd. Omdat er toen nog wat functies openstonden in onze nieuwe studentenraad, was dit direct de eerste grote kies-AV. 

Deze dag werden de eerste voorzitter, ondervoorzitter en algemeen beheerder verkozen. Hiernaast werd ook de Pecuniaire Controlecommissie (PCC) aangevuld. Deze commissie onderzoekt of de begroting van Stura goed wordt uitgevoerd en controleert de financiële werking. 

Verder werden op deze eerste AV al enkele dossiers behandeld: aanpassingen aan het kiesrgelement, een voorstel voor het vergaderritme van de AV, voorstellen voor het verbeteren van de campuswerking en de organisatie van het eerste onderwijscongres van Stura werden besproken.

 

Op 16 november 2013 organiseerde Stura haar eerste onderwijscongres. Met een toegankelijk en laagdrempelig congres beoogde Stura relevante en prangende onderwijsthema’s op de kaart te zetten voor studenten, professoren en beleidsmakers. Als eerste thema werd gekozen voor flexibilisering, een thema dat de vier kandidaat-rectoren van het voorgaande jaar zeer vaak aanhaalden en waar zij (soms uiteenlopende) meningen over hadden. 

Als ludieke protestactie tegen de onderfinanciering van universiteiten, bouwde het team van Stura op 1 April 2014 een houten aula op het binnenplein van het Pauscollege. Toenmalig Rector Torfs was de dag erna aanwezig bij deze ”pop-up aula’ om in gesprek te gaan met een vijftigtal studenten: ook hij vond dat universiteiten te weinig werkingstoelagen ontvingen van de Vlaamse overheid. 

Meer info hierover vind je in dit VRT-artikel.

 

  • De AV ondernam acties omtrent het nieuwe financieringsdecreet

 

  • Het StudentenOverlegForum (STOF) werd leven ingeblazen: Dit zijn bijeenkomsten in kleinere groep waar dossiers afgetoetst of uitgediept worden alvorens ze op een AV belanden

 

  • De eerste Studentenaperitieven (STAP) werden georganiseerd

 

  • Voor het eerst kwam er een nota rond ‘delen leermateriaal’ op de Algemene Vergadering, een dossier waar Stura de dag van vandaag weer mee bezig is

 

 • Toenmalig FEB-decaan Sels kwam het statuut student-ondernemer toelichten op de AV

2014-2015

Voorzitter Andries Verslyppe
Ondervoorzitter Nathalie De Beukelaer
Algemeen Beheerder Veronique Beyls
Campuscoördinator Anneleen De Geest (sem 2)
Groepsbestuurder BMW Claudia Löwik
Groepsbestuurder HW Charlotte De Wilde
Groepsbestuurder WT Lieven Verswyvel
Onderwijsraad Marijke Vanderschot
Pieter van den Berghe
Jeroen Grouwels
Thomas Doms
Floriane Hemalsteens (sem 1)
Anneke Veldman (sem 2)
Diversiteit Michiel Peeters
Brecht Vanackere
Internationaal Koen Demaegd
Andreas Frans
SLO Bart Tuts
ICTS Joris Gevaert
Communicatie Andreas Waets
Gust Verbruggen (sem 1)
Extern Anneke Veldman (sem 1)

De eerste vergaderingen van dit jaar vonden plaats tijdens de ‘s Meiers 5-midweek. Dit was toendertijd de traditionele opening van het vertegenwoordigingsjaar samen met LOKO. de midweek ging dit jaar door in het Jeugdcentrum ‘Malou’ te Balen. Naast de vergaderingen waren er ook meerdere vormingssessies en ontspanningsactiviteiten, waaronder een cantus.

In Leuven, maar ook in Gent, Brussel en Hasselt trokken studenten op 5 november 2014 met fakkels door de straten om te tonen dat ze zich zorgen bleven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. In Leuven werd deze tocht georganiseerd in samenwerking met LOKO, onder het mom ‘geen studenten in de kou!’. 

Stura en LOKO stelden dat de geplande besparingen op de sociale middelen het hoger onderwijs voor veel (toekomstige) studenten onbetaalbaar maakten. Ze stelden dat dit bovendien gebeurde ten koste van de kwetsbare beursstudent.

De organisaties vreesden dat almamaaltijden, huurprijzen, studiebegeleiding, betaalbare fietsen maar ook studenteninitiatieven zoals de 24-urenloop, de kringwerking en onthaalactiviteiten hieronder zouden lijden.

In Leuven startte de fakkeltocht aan het Ladeuzeplein met zo’n 300 studenten, waarna er ook enkele speeches werden gegeven en de sfeer meer dan aanwezig was.

Weetje: anderhalf jaar later werden de besparingen waar de studenten hier tegen betoogden weer teruggedraaid door toenmalig Minister van Onderwijs Hilde Crevits.  

Op 28 februari 2015 organiseerde Stura haar tweede onderwijscongres, ditmaal rond ‘(her)oriëntering naar, in en vanuit het hoger onderwijs’. Het congres bestond uit een panelgesprek, enkele actualiteits- en discourssessies en sloot af met een debat. Verschillende interne en externe sprekers waren aanwezig op het congres, waaronder toenmalig rector Rik Torfs. 

Tijdens het tweede werkingsjaar van Stura was het 10 jaar geleden dat het Vlaams Parlement het participatiedecreet goedkeurde, waardoor studentenvertegenwoordiging decretaal geformaliseerd werd. Vergezeld van het diensthoofd studentenbeleid en de voorzitter van de Studentenraad van de VUB werd er door Stura en de facultaire vertegenwoordigers druk gediscussieerd over de toenmalige studentenparticipatie en de toekomst ervan. Dit alles met een lekker aperitiefje in de hand. 

  • Het dossier ‘herindeling academiejaar’ werd al meermaals bediscussieerd op de AV’s van dit werkingsjaar

  • Studentenraad KU Leuven overwoog om uit VVS te stappen omwille van o.a. een gebrek aan transparante communicatie naar de lokale studentenraden toe. De AV van Stura besloot uiteindelijk toch bij VVS aangesloten te blijven en een open dialoog aan te gaan

  • Het voorstel van Studentenraad KU Leuven voor de hervorming van de lerarenopleiding werd de blauwdruk van een vernieuwde lerarenopleiding aan KU Leuven, wat toont dat studenten het verschil kunnen maken, óók proactief
 • 2015-2016

  Voorzitter Joris Gevaert
  Algemeen Beheerder Tine Exelmans
  Campuscoördinator Stef Maelstaf
  Groepsbestuurder BMW Nathalie De Beukelaer
  Groepsbestuurder HW Elly Suys
  Groepsbestuurder WT Andreas Waets
  Onderwijsraad Jasper Daniëls
  Ewoud De Sadeleer
  Pieter Jan Heymans
  Kristien Borremans
  Diversiteit Martha Verfaillie
  Maxim Hellyn
  Duurzaamheid Thomas Doms
  Internationaal Kristoffel Bauweraerts
  Jonas De Broyer
  Nathan Reinders
  SLO Pieter Jan Heymans
  Jens Warrie
  ICTS Pieter Van den Berghe
  Communicatie Kevin Seurs
  Florian Smeyers
  Extern Axel Vanmeulder

  Sinds het begin van Stura vonden de wekelijkse vergaderingen plaats in Aula Lacroix, een oude aula met weinig comfort, geen internet en een slechte temperatuurregeling. Desondanks had de aula een bepaalde charme en het halfrond leende zich perfect voor discussies waarbij iedereen elkaar kon zien. De aula werd dit jaar echter afgebroken. Om afscheid te nemen van de aula werd er een heus alumni-evenement georganiseerd voor alle stuvers in de vorm van een cantus.

  Er was nood aan een nieuwe vergaderplek, en MTC was een uitnodigende keuze door de aanwezige technische mogelijkheden. Andere voordelen die men niet kon negeren waren dat het dichtbij ‘s Meiers (en De Werf) was en dat je er altijd buiten kon wandelen zonder de centrale dispatch te bellen. Het internet zorgde soms wel voor afleiding en in de winter werd het er pittig koud, maar perfect bestaat natuurlijk niet. Tot op de dag van vandaag gaan de Algemene Vergaderingen van Stura nog steeds door in het MTC. 

  Om de wervingscampagne goed op gang te trekken organiseerde Stura eind maart 2016 een fakbartocht. Dit deden ze niet alleen, ze kregen hierbij het gezelschap van toenmalig rector Rik Torfs die met de Stuvers de Recup, HdR, Fakbar Letteren en Politika Kaffee bezocht. Tegen middernacht ging de rector huiswaarts en werd de tocht verder gezet naar Doc’s bar, de Sportzak en ‘t Elixir.

  Zaterdag 27 februari 2016 organiseerde Stura haar derde jaarlijkse onderwijscongres. Binnen het thema ‘onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs’ werden zowel werk- en evaluatievormen alsook de financiering van vernieuwing op tafel gelegd. 

  Zo bracht Filip Dochy (pedagoog en onderzoeker) een uiteenzetting over efficiënt lesgeven, waarna de voorzitter van Stura met hem in dialoog ging over de praktische haalbaarheid van vernieuwende methoden in het hoger onderwijs. Peter Lievens (toenmalig decaan Wetenschappen) bracht de thematiek permanente evaluatie op tafel, waarna Mario Gielen (UGent), Martijn Roelen (Dienst onderwijsbeleid KU Leuven) en Veerle Hulpiau (KU Leuven) werkvormen als peer assessment, de functie van werkplekleren en de stationsproef voorlegden. 

  Na dit deel kwamen twee debatten op gang. In het eerste debat werden voorstanders van mondelinge examens tegenover de voorvechters van schriftelijke toetsing gezet. Het tweede debat besprak de financiering van vernieuwingen in het hoger onderwijs met Pedro De Bruyckere (pedagoog), Rik Torfs (toenmalig rector KU Leuven), Kathleen Helsen (toenmalig Vlaams parlementslide CD&V) en Elisabeth Meuleman (destijds Vlaams parlementslid Groen).

  Op 6 mei 2016, na een klein jaar vergaderen in het MTC, werd de eerste AV met livestream georganiseerd. Zo konden alle campussen eindelijk deelnemen zonder de verre verplaatsing te maken naar Leuven. Enkele stuvers van PPW volgden de AV zelfs mee vanop een conferentie in Portugal. Het geven van opmerkingen moest wel nog steeds via de fysiek aanwezige vertegenwoordigers gebeuren.

  • In september 2015 neemt de nieuwe voorzitter van Stura reeds ontslag wegens persoonlijke redenen. Ondervoorzitter Joris Gevaert ving dit op en werd uiteindelijk zelf verkozen als nieuwe voorzitter op 16 oktober 2015.

  • Op 13 november 2015 werkte Stura samen met Ingenia Gent voor een AV op verplaatsing. Deze AV was zo’n succes dat ook de studentenvertegenwoordigers uit andere campussteden aanwezig waren, onder meer uit Brugge en Kortrijk

  • Sinds de Start van Stura hadden er al verschillende vormen van teambuilding plaatsgevonden. Eind november 2015 vond echter het eerste echte AB-weekend plaats, een traditie die nu nog steeds een vaste waarde is in onze werking. In 2015 trok Stura naar de Ardennen, waar naast een bezoek aan de abdij van Maredsous en de lokale kersmarkt ook tijd gemaakt werd om te studeren.

  • Naar aanloop van de rectorverkiezingen van 2016-2017 vond er op 7 december 2015 een AB-vergadering plaats die maar liefst zeven uur lang heeft geduurd. Dit is een tot vandaag onovertroffen duur voor een Algemeen Bureau.

  • LOKO, Veto en Stura organiseerden een ‘LOKO vs Stura vs Veto’-cantus om de banden tussen de ‘s Meiers 5 bewoners te smeden. Later op het jaar werd ook een voetbalmatch georganiseerd waarbij LOKO en Stura het samen opnemen tegen Veto en wonnen met 22-2.

  • Stura stapt  in mei 2016 samen met Studentenraad UAntwerpen uit VVS, met name door spanningen tussen de stura’s van universiteiten en de stura’s van hogescholen. “Een universitair dossier moet worden beslist worden door een universiteitsstudent, niet door hogeschoolstudenten. Ze mogen mee discussiëren maar ze mogen niet mee beslissen”, zei de destijdse voorzitter van Stura KU Leuven hierover.

  • Overig
   • Het dossier 600 jaar KUL komt voor het eerst op tafel
   • Genderinclusieve (toen nog neutrale) maatregelen en faciliteiten werden voor het eerst besproken op de AV

  2016-2017

  Voorzitter Marie Vanwingh
  Ondervoorzitter Pieter Van den Berghe
  Algemeen Beheerder Florian Smeyers
  Campuscoördinator Joris Gevaert
  Groepsbestuurder HW Diede Michiels
  Groepsbestuurder WT Enyo Vanmontfort
  Onderwijsraad Elise De Sadeleer
  Emma Moormann
  Jasper Daniëls
  Kevin Seurs
  Sam Geysens
  Diversiteit Margot Van den Broeck
  Duurzaamheid Tom Merlevede
  Internationaal Roeland Van Roosbroeck
  Sophie Tielemans
  Cultuur Amber Florizoone
  SLO Pieter Jan Heymans
  ICTS Toon Deburchgrave
  Communicatie Sophie Vervynckt
  Extern Axel Vanmeulder
  Instellingsreview Joris Gevaert
  Nathalie De Beukelaer

  Een rode draad doorheen dit academiejaar was Plan POC. Het doel was om het COBRA-proces te versterken via een versterking van de POC-werking. Hiervoor kreeg Stura een impulsfinanciering waarmee allerlei initiatieven konden worden uitgedacht. Plan POC bestond uit drie fasen: nadenken over de ideale POC, bevragen hoe de POC’s op dit moment werkten en een vormings- en ondersteuningsaanbod rond POC-werking opstellen en aanbieden met o.a. een vormingsweekend, de voorloper van het huidige FO-weekend.

  Als kers op de taart was er de nacht van de POC:

  Tijdens deze grootse awardshow in de Museumzaal konden de studentenvertegenwoordigers programmadirecteurs, POC’s en OOV’s nomineren om kans te maken op allerlei prijzen voor hun inzet tijdens dit jaar. Drankjes en sushi werden ruimschoots voorzien en de prijzen werden toegekend door een jury die o.a. bestond uit rector Rik Torfs. 

  Dit was het eerste jaar voor Stura waarin er rectorverkiezingen georganiseerd werden. Hoewel de ploeg van 2015-2016 al veel werk had verricht, was de voorbereiding nog lang niet voltooid. Het verkiezingsproces was lang en woelig, resulterend in verschillende klachten van de betrokken partijen. Uiteindelijk besloot Stura zelf uit de verkiezingscommissie te stappen en klacht in te dienen tegen de voorzitter van de commissie. Rector Luc Sels raakte uiteindelijk nipt verkozen nadat de academische raad oordeelde dat er zodanig veel klachten waren van beide partijen dat die elkaar als het ware opheffen. 

  Hoewel de examenbevraging inmiddels een vaste waarde is, organiseerde Stura haar eerste examenbevraging in Januari 2017. Deze werd toen ook nog op papier in de verschillende leercentra verspreid, wat voor veel werk zorgde: de bevragingen moesten allemaal afgedrukt worden (50 vragen) in duizenden exemplaren. Ook het achteraf bekijken en digitaliseren, zodat de resultaten samengevoegd konden worden met de digitale bevraging die over alle campussen werd gevoerd, was een huzarenwerk. De examenbevraging bleek wel al meteen een succes: de resultaten werden gepresenteerd op de onderwijsraad en er werd nog vaak naar verwezen in het beleid.

  Naast de drukte van de rectorverkiezingen was er dit jaar ook de instellingsreview, waarvoor ook Stura mandatarissen afvaardigde. De campuscoördinator ontfermde zich hier voor een groot deel over, het verdere werk werd verdeeld over een aantal andere mandatarissen. Stura kwam heel positief uit deze review en werd een grote meerwaarde voor de universiteit genoemd.  

  • In 2016 organiseerde Stura een extra uitgebreide editie van de Stuverwelkom: een jaarlijkse traditie om het vertegenwoordigingsjaar goed in gang te zetten met alle facultaire vertegenwoordigers. Onder andere een meet and greet, veel vormingssessies, de openingsAV en een uitgebreid buffet met cocktailbar sierden deze dag 

  • Agendaproblemen maakten het organiseren van een STOF in de avond soms moeilijk. Als oplossing hiervoor werd op 8 maart 2016 een nieuw concept geïntroduceerd: de vormingslunch. Onder het genot van een hapje en drankje kon druk gediscussieerd worden met de mensen van service learning. Vervolgens werd er opnieuw uitgebreid vergaderd over een veelal terugkomend dossier: herindeling academiejaar.

  • 2015-2016 kenmerkte zich ook door enkele grote stappen op duurzaamheidsgebied. Onder mandataris Tom Merlevede wordt meegeschreven aan een open brief om de investeringen van KU Leuven in fossiele brandstoffen stop te zetten. De wegwerpbekers en -flessen op de AV behoren vanaf dan ook tot het verleden.

  • Veel interessante dossiers werden (opnieuw) op de AV besproken dit jaar: onder meer nota’s over grensoverschrijdend gedrag, hervorming docentenevaluaties, herindeling academiejaar, maximumfactuur, kwaliteit ECTS-fiches, gender en dopingcontrole voor examens passeerden de revue.

  2017-2018

  Groepsbestuurder WT Axel Vanmeulder
  Onderwijsraad Toon Deburchgrave
  Robin Panassié
  Dennis Gelders
  Diversiteit Margot Van den Broeck
  Duurzaamheid Gregg Smits
  SLO Jorn Hendrickx
  Jolien Van Walleghem
  Emma Moormann

  De meest kenmerkende actie van Academiejaar 2017-2018 was de ‘Heb je Mei gemist’-campagne, bedoeld als ludieke actie tegen de hervorming van het academiejaar die hoog op de agenda stond dit jaar. Met flyers, qr-codes en acties aan het Rectoraat kreeg de campagne veel aandacht en bereikte deze veel studenten en medewerkers. Het doel om meer naar studenten te luisteren in dit dossier werd bereikt en veel wijzigingen die de rectorsploeg wilde doorvoeren werden aangepast of afgevoerd. Er werd de tijd genomen om samen te zitten met alle stakeholders.

  Wereldwijd zijn er verschillende universiteiten waar sommige leercentra 24/7 open zijn. Er liep al een tijd een discussie of dit ook aan KU Leuven zin zou hebben. Stura nam de proef op de som en hield Agora op 18 december 2017 een nacht open. Er werden brownies en chocomelk verkocht aan kleine prijsjes voor de blokkende studenten. De opbrengsten van die nacht werden gedoneerd aan Fonds Dieter voor de warmste week. De nacht trok best veel volk, en studenten die vertrokken werden al gauw afgewisseld door nieuwe.

  In Mei 2018 trokken enkele vertegenwoordigers van LOKO en Stura naar Nijmegen om daar samen met de Universitaire StudentenRaad van de RU Nijmegen en de Allgemeine Studierendenauschuss van de Universiteit van Keulen ideeën en best practices uit te wisselen over studentenvertegenwoordiging. Een onderwerp dat heel aanwezig was, was hoe medebestuur voor stuvers georganiseerd werd aan de drie universiteiten. Er was zoveel te bespreken dat er te weinig tijd bleek te zijn om alles te kunnen doen wat op het programma stond.

  Door minder kandidaten en enkele mandatarissen die ontslag namen, werkte Stura dit jaar met een kleiner team. Hierbij konden ze op veel steun en interactie van de FO’s rekenen. Door een gebrek aan RvB functies werden deze taken verdeeld onder enkele mandatarissen (groepsbestuurder W&T, twee OWR-mandatarissen en een SLO-mandataris). De voorzitter van de AV veranderde enkele keren tijdens het jaar.

  Meer info hierover kan je vinden via dit Veto-artikel.

  • De meest spraakmakende nota’s van dit academiejaar besloegen o.a. de beleidsplannen van de nieuwe rectorale ploeg, herindeling academiejaar, invulling educatieve master, interculturele competenties, lesopnames en korte mobiliteitsperiodes 

  2018-2019

  Voorzitter Robbe Van Hoof
  Ondervoorzitter Sander Vanmaercke
  Campuscoördinator Ilse Paepe
  Groepsbestuurder BMW Lotte Delemarre
  Groepsbestuurder HW Dennis Gelders
  Groepsbestuurder WT Thibaut Deneus
  Onderwijsraad Lisa Van Eyken
  Tuur Decaluwe
  Marie Huyskens
  Hannes Dewaele
  Diversiteit Marnik De Bont
  Duurzaamheid Reine Spiessens
  Julie Gaillard
  Internationaal Stijn Carpentier
  Astrid Maerevoet
  SLO Audrie Gaillard
  Jorn Hendrickx (sem 1)
  ICTS Mathieu Seutin

  Stura startte dit jaar met een team met weinig voorgaande Stura-ervaring. Zo bestond de volledige RvB uit mensen die vorig jaar in de FO’s zaten. Om de werking te versterken en de ervaring van de mandatarissen Academische Raad (AR) goed te kunnen benutten werd een nieuw orgaan opgericht tussen de RvB en het Algemeen Bureau: het Dagelijks Bureau, waar de RvB en AR-mandatarissen samen in zetelden. 

  Op 4 en 5 april waren 17 studentenvertegenwoordigers van 6 UNA-partners uitgenodigd voor een congres in Leuven. Er werden enkele workshops georganiseerd om een beeld te schetsen van hoe participatie aan iedere universiteit werkt. Ook werd er kennisgemaakt met de stad Leuven en de verschillende FO’s.

  Wat is UNA Europa? Wij leggen het je uit in deze en deze video.

  Op vraag van de verschillende FO’s werd in het tweede semester een extra vormingsdag voor Stuvers georganiseerd. Zo kon er dieper ingegaan worden op bepaalde materie met de ervaren stuvers, maar konden ook de nieuwe stuvers voor het volgende academiejaar al een beetje klaargestoomd worden.

  Internationale studenten, zowel zij op uitwisseling als zij die aan de KU Leuven een volledig programma afwerken, werden minder betrokken bij de vertegenwoordiging dan nederlandstalige studenten. Specifieke moeilijkheden waar zij doorheen hun periode aan de universiteit voor kwamen te staan, bleven voordien gedeeltelijk onderbelicht. Daarom richtte Stura dit jaar, in samenwerking met International Office, de campusraden en Pangaea een klankbord voor internationals op: de Assembly for International Students (AFIS). Tot op de dag van vandaag blijft Stura dit meermaals per jaar organiseren in Brussel en in Leuven. 

  Dit academiejaar werden de laatste voorbereidingen getroffen om vanaf het volgende academiejaar de educatieve masters volledig uit te rollen. Na positieve TNO’s (toetsen nieuwe opleidingen) werd alles heel concreet. Stura was hierbij vooral de stem die waakte dat de doorstroming naar de nieuwe EduMa’s vlot kon verlopen. Dit jaar werd het tevens meteen duidelijk dat een grondige jaarlijkse evaluatie van het nieuwe systeem een noodzaak zou zijn.

  • De Algemene Vergadering discussieerde dit jaar onder andere over het vervolg van de beleidsplannen van de rectorale ploeg, de leerlijn duurzaamheid, studiekostbeheersing, verspreiding leer- en examenmateriaal, de KU Leuven app en ijkingsproeven

  2019-2020

  VoorzitterLotte Delemarre
  OndervoorzitterRobin Kelchtermans
  Algemeen BeheerderMaarten Claes
  Groepsbestuurder HWDennis Gelders
  Groepsbestuurder WTKlaas Collin
  OnderwijsraadLisa Van Eyken
  Loïc Vanderput
  Toon Robberecht
  DiversiteitRianne Brinksma
  DuurzaamheidDaan Smets
  InternationaalAlexander Clark
  Thor Deyaert

  Tekenend voor dit academiejaar was het coronavirus, dat op haar hoogtepunt grote delen van het sociale leven en de universiteit stillegde vanaf maart 2020. Vlak voor de lockdown was er een laatste memorabele AV waarbij slechts één vertegenwoordiger per FO aanwezig mocht zijn voor de veiligheid. Online vergaderen werd de nieuwe standaard en bracht later de permanente mogelijkheid van hybride vergaderen, wat in de toekomst van Stura niet meer weg te denken is. 

  Ter voorbereiding van een nieuwe editie van de Nacht van de POC werd ook Plan POC nieuw leven ingeblazen. Dit had twee grote facetten: een reeks evenementen gericht op de vorming van POC-leden en een communicatieplan om POC’s meer in de kijker te zetten. Op 5 november 2019 was er een ‘startschot’ in de vorm van een opleidingsavond met aansluitende receptie. Plan POC en het daaraan verbonden event Nacht van de POC werden omwille van COVID-19 stopgezet in maart 2020. De voorziene prijzen zijn alsnog uitgereikt in de nieuwe digitale vorm die de universiteit aannam.

  Tijdens dit academiejaar verhuisden Stura, LOKO en Veto tijdelijk naar de Minderbroedersstraat 10 (Rega X), terwijl studentencentrum ‘s-Meiers volledig werd gerenoveerd. 

  Meer dan drie jaar nadat Stura opstapte uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), besloot de Algemene Vergadering zich terug aan te sluiten. De AV volgde de redenering dat Stura een grotere invloed kon uitoefenen op Vlaams beleid met behulp van het decretaal verankerde VVS. Hiernaast had de vereniging hervormingen doorgevoerd waardoor eerdere bezwaren om deel uit te maken van VVS teniet werden gedaan. 

  Meer over de wederaansluiting bij VVS vind je in dit Veto-artikel.

  • De meest spraakmakende nota’s van dit academiejaar besloegen o.a. ijkingsproeven, herkansingsbeleid, KU Leuven learning lab, het mijlpaaldossier, de invloed van corona op het hoger onderwijs en de task force mentaal welzijn

  2020-2021

  Voorzitter Klaas Collin
  Ondervoorzitter Dennis Gelders
  Campuscoördinator Charlotte Devriese
  Groepsbestuurder BMW Kristof Gielis
  Groepsbestuurder HW Toon Robberecht
  Onderwijsraad Anke Maes
  Pepijn Nollet
  Diversiteit | Duurzaamheid Karim Rega
  Internationaal Alexander Clark
  Helena Baeyens
  UNA Europa Alexander Clark

  Dit academiejaar stonden er voor de tweede maal in de Sturageschiedenis rectorverkiezingen op de planning. Op 1 april 2021 werd bekendgemaakt dat toxicoloog Jan Tytgat het tegen zittend rector Luc Sels zou opnemen. Stura speelde een grote rol in het organiseren van de studentenstem. 

  Een uitgebreid overzicht van de rectorverkiezingen van 2020-2021 is te vinden op deze pagina.

  Om de verschillende campussen beter te kunnen betrekken en vertegenwoordigen werd er extra ingezet op het uitbouwen van een betere campuswerking. De eerste stappen naar het campusoverleg werden gezet: een ruimte waar alle campusvertegenwoordigers ideeën, bezorgdheden en verhalen met elkaar konden delen. Door corona was de stap naar een online ruimte vanzelfsprekend en konden de campussen over heel België makkelijk deelnemen.

  Vanaf 27 oktober 2020 kreeg de voorzitter van de Studentenraad een vast zitje in het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu), waardoor de studenten tot op het hoogste niveau aan de universiteit werden vertegenwoordigd. Je leest hier alles over in dit Veto-artikel. 

  Door veel inzet en doorzettingsvermogen slaagde Stura er in 2021-2022 eindelijk in om de cultuurkaart beschikbaar te  stellen voor alle studenten van alle campussen. Voorheen was de cultuurkaart enkel beschikbaar voor KU Leuven studenten in Leuven. 

  2021-2022

  Voorzitter Pepijn Nollet
  Groepsbestuurder BMW Ben Cools
  Groepsbestuurder HW Toon Robberecht
  Groepsbestuurder WT Marieke Laenen
  Onderwijsraad Tom Konings
  Ruben Kindt
  Giel Ketelslegers
  Diversiteit Claire Van de Vorst
  Duurzaamheid Liesa Vosch
  Internationaal Christiana Galani
  Robin Kokot
  Liliia Samchuk
  UNA Europa Christiana Galani
  Cultuur Dennis Gelders
  Studentenvoorzieningen (Stuvo) Marieke Laenen
  Educatieve Master (EM) Nore Verbelen
  ICTS Ruben Kindt
  Instellingsreview Toon Robberecht

  Al jaren lang was het een grote Sturadroom om de oude, vervallen schuur in de tuin van ‘s-Meiersstraat 5 te transformeren in een nieuw apart gebouw: het Koetshuis. In 2021-2022 was het dan eindelijk zover en verhuisden we van de minderbroedersstraat terug naar onze vertrouwde thuishaven. 

  Sinds enkele jaren voordien bestond er een werkgroep (WG) hervorming die de werking van Stura kritisch bekijkt en bijstuurt waar nodig. Veel zaken binnen de werking van Stura waren al jarenlang een gewoonte, maar stonden nog niet vast op papier. Dit werkingsjaar kwam daar verandering in – verschillende kernpunten in de werking werden geformaliseerd en definitief vastgelegd in het HR. Dit betrof onder meer de stemverdeling, het Dagelijks Bureau en de kiesprocedure voor mandatarissen. Qua transparantie een grote stap vooruit en voor de toekomstige Stura-leden een stuk evidenter. 

  Niet enkel het Huishoudelijk Reglement is dit werkingsjaar geformaliseerd, maar ook het campusoverleg werd verder verankerd binnen de werking. Gemodelleerd naar de Stuvoraad, kon hier door alle campusraden gediscussieerd worden over thema’s met betrekking tot studentenvoorzieningen. Hiernaast kon zij dienen als adviesorgaan voor de Algemene Vergadering. Meer informatie hierover vind je in dit Veto-artikel. 

  Op initiatief van NFK (het FO van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte), dat hierover een nota bracht, nam de Algemene Vergadering een standpunt in voor gratis menstruatieproducten in KU Leuven gebouwen.

  Lees het volledige standpunt en dit Veto-artikel voor de rationale hierachter. 

  Stura nam in 2022 voor de eerste keer deel aan green impact: een wedstrijdprogramma dat duurzame veranderingen in organisaties ondersteunt. Stura werd hiermee het eerste ecoteam dat enkel uit studenten bestond en ondernam onder leiding van toenmalig duurzaamheidsmandataris Liesa Vosch doorheen het jaar 40 duurzaamheidsgerelateerde acties, wat ons een zilveren award opleverde. Het academiejaar erop verdienden we zelfs een gouden award!

  Tijdens de Covid-19 pandemie zijn er tijdelijk zeer diepgaande wijzigingen geweest in het volledige hoger onderwijs, en zo ook aan KU Leuven. Fysieke contactmomenten werden anderhalf jaar lang noodzakelijk ingeruild voor online alternatieven. Lesopnames zijn tijdens deze periode een veelvuldig gebruikt instrument geweest, met name tijdens het academiejaar 2020-2021. Nu min of meer iedereen weer terug naar de campus kon heeft de studentenraad lesopnames nog eens kritisch en objectief besproken, waarbij alle voor- én nadelen uitvoerig tegen elkaar zijn afgewogen. Deze besprekingen hebben de studentenraad geleid te pleiten voor een maximale inzet van lesopnames waar mogelijk. 

  Het volledige standpunt dat de Algemene Vergadering innam kan je terugvinden in deze standpuntnota. 

  2022-2023

  Voorzitter Toon Robberecht
  Ondervoorzitter Hannelore Durt
  Algemeen Beheerder Vincent Hofmans
  Campuscoördinator Matthias D’helft
  Groepsbestuurder HW Marte Polspoel
  Groepsbestuurder WT Stijn Lapere
  Onderwijsraad Eline Gonnissen
  Andreas Vandingenen
  Diversiteit Yune Paepe
  Stijn Oosterlinck
  Duurzaamheid Liesa Vosch
  Internationaal Christiana Galani
  Robin Kokot
  Niklas Angelov (sem 1)
  UNA Europa Marieke Laenen
  Mascha Graupe
  Cultuur Dries Paesen
  Studentenvoorzieningen (Stuvo) Helène Vrielynck
  Tom Konings
  Educatieve Master (EM) Aurélie Van delm
  ICTS Ruben Kindt
  Rune Vercauteren

  Dit jaar investeerde Stura in een grote uitbreiding van de uitleendienst, om ervoor te zorgen dat evenementen van FO’s, campusraden en kringen beter ondersteund konden worden. 

  De voorraad glazen werd ruim aangevuld en er werd van alles voorzien: van percolator over partytenten tot chipskommetjes om ervoor te zorgen dat een gebrek aan materiaal de organisatie van evenementen niet langer in de weg kon staan. Het actuele aanbod van de uitleendienst kan je hier vinden. 

  Elke twee weken vergadert Stura met haar Algemene Vergadering, op de vrijdagavond van 18u00 tot 21u00. Om deze ervaring wat te diversifiëren en hier en daar extra gezellig te maken, werden de thema AV’s in het leven geroepen.

  Zo nodigden we familie en vrienden van AV-leden uit op de familie-AV, vergaderden we in onze mooiste kledij met een glas cava of kidibul in de hand tijdens de Gala-AV en lieten wij ons extra kleurrijk zien op de Pride-AV.

  Door het belangrijke en noodzakelijke steeds aan het ludieke en gezellige te koppelen, werden de AV’s iets om extra naar uit te kijken! 

  Aan het begin van dit werkingsjaar had de Campuscoördinator zich  voorgenomen om het fenomeen van de campusbezoeken terug meer leven in te blazen en op bezoek te gaan bij elke campus buiten Leuven.

  Met Stura goodies in de hand, NMBS-ticketje op zak en Google Maps achter de hand trok hij erop uit in het Vlaamse en Brusselse onderwijslandschap, op zoek naar alle befaamde campussen van de KU Leuven.

  Vaak gingen de betrokken FO’s of mensen uit het AB ook mee op campusbezoek. Dat creëerde een nog grotere verbondenheid tussen de verschillende vertegenwoordigers.

  Tijdens de campusbezoeken werden allerlei zaken besproken; over hoe het met de organisatie gaat, wat er zoal leeft op de campus en natuurlijk wat de noden zijn waar Stura mee aan de slag kon gaan. Ook werden ideeën uitgewisseld met de academisch beheerders, campusvoorzitters en campusdecanen.

  Verbondenheid creëren tussen de verschillende campussen is het ultieme doel van campusbezoeken. Het streven is dan ook dat zij jaarlijks een vaste plek binnen de Sturawerking krijgen.

  Op 2 maart 2023 organiseerde Stura samen met Green Office en LOKO een groot event rond duurzaam onderwijs en campusleven. Ook vicerector Govers was erbij om een welkomstwoordje te geven. Het was een succes! Er kwam veel input, die inspiratie gaf voor een presentatie op het Netwerk Duurzaam Onderwijs en de Duurzaamheidsraad, voor Q&A video’s met technische diensten én voor nota’s. Deelnemers gaven bovendien aan zich na het event positief, geïnspireerd, enthousiast, geëngageerd, verbonden en voldaan te voelen. 

  Na een jarenlange onderbreking, maakten we dit jaar weer tijd om enkele activiteiten te organiseren voor onze alumni. De studententijd is een unieke periode in ons leven, een waar we graag nostalgisch op terugkijken. De tijd als studentenvertegenwoordiger in de AV van Stura is dan nog eens extra speciaal. We bieden vanuit Stura graag de kans om deze terug te bezoeken en om oude vrienden terug samen te brengen.

  We trapten de alumniwerking af met een receptie in ’t Rectoraat, de polyvalente zaal van Stura in het gerenoveerde koetshuis. Het was een leuk weerzien tussen oude stuvermaatjes. 

  Voor de tweede activiteit van dit werkingsjaar warmden we onze stembanden weer eens op voor een goede oude Sturacantus in de Recup.