DossiersWerking

Visie op Studentenparticipatie

Leuven – Dinsdag 13 maart buigt de Commissie voor Onderwijs zich over het dossier van de studentenparticipatie in het hoger onderwijs. In mei vorig academiejaar heeft de VLOR een nota uitgebracht rond studentenparticipatie in het beleid. De Studentenraad KU Leuven heeft naar aanleiding van deze nota gereflecteerd over de uitdagingen binnen de studentenvertegenwoordiging en nam in haar Algemene Vergadering een standpunt in over de verschillende voorstellen die er circuleren om deze uitdagingen te overwinnen.

Als Studentenraad staan we kritisch tegenover het ondersteunen van studentenparticipatie via een participatiecoach. We menen immers dat de onderwijsinstelling de studentenwerking moet ondersteunen op een manier die de onafhankelijke werking van de studentenvertegenwoordiging niet in het gedrang brengt.

Financiële belemmeringen zouden de deelname aan studentenparticipatie niet in de weg mogen staan. We zijn er echter geen voorstander om studenten rechtstreeks te betalen voor hun engagement. We willen kunnen verzekeren dat ieder zijn engagement uit intrinsieke motivatie opneemt. Prefinanciering van onkosten lijkt ons geen decretaal te verankeren oplossing, maar wel iets wat perfect binnen de interne werking geregeld kan worden.

Het invoeren van een bestuursjaar voor bovenlokale mandaten lijkt ons een onverantwoord onderscheid te maken tussen mandaten op lokaal en op bovenlokaal niveau. Het is immers niet noodzakelijk zo dat bovenlokale mandaten meer werk vereisen dan lokale mandaten.

We delen echter wel de bezorgdheid over de waardering en de blijvende  ondersteuning van de studentenparticipatie. Voor ons blijft het zeer belangrijk dat alle geïnteresseerde studenten hierin kunnen participeren. We kijken er dan ook met veel interesse naar uit om in gesprek met alle universiteiten en hogescholen de mogelijkheden te verkennen om de studentenparticipatie op duurzame wijze verder uit te bouwen.