Standpunten

Doorheen de jaren heeft Stura heel wat standpunten ingenomen omtrent onderwijsmaterie en studentenaangelegenheden. Deze standpunten worden voorbereid door onze mandatarissen en worden op onze algemene vergaderingen gestemd door de facultaire studentenvertegenwoordigers.

2018-2019

Onze standpunten worden binnenkort toegevoegd. 

2017-2018

Inschrijving 3e examenperiode

Standpunt omtrent tweede examenkans.

Open standpuntnota

Ijkingstoetsen

Standpunt omtrent ijkingstoetsen

Open standpuntnota

PAL en Monitoraat

Voorstel gelijkwaardige en laagdrempelige studiebegeleiding.

Open standpuntnota

Duurzaamheid

Voorstel voor het aanmoedigen van opleidingen om duurzaamheid aan te bieden. 

Open standpuntnota

Herkansingsbeleid

Standpunt voor twee volwaardige examen- en studeerkansen voor studenten.

Open standpuntnota

I-portfolio

Standpunt met betrekking tot                 I-portfolio.

Open standpuntnota

Lesopnames

Voorstel rond infrastructuur en vorming van docenten rond het gebruik van lesopnames.

Open standpuntnota

2016-2017

Honoursprogramma

Voorwaarden goed honoursprogramma.

Open standpuntnota

Tweede Examenkans

Voorstel omtrent Tweede Examenkans.

Open standpuntnota

Faciliteiten aan de universiteit

Voorstel van wat de KU Leuven moet voorzien.

Open standpuntnota

Blok- en consultatieplaatsen

Voorstel voor uitbreiding van blokplaatsen.

Open standpuntnota

Investeringsbeleid KU Leuven

Voorstel gebruik investeringsbudget om maatschappelijke voortrekker te zijn en mee te helpen om de normen van Parijs te behalen.

Open standpuntnota

Heroriëntering

Voorstel omtrent heroriëntering

Open standpuntnota

Studieloopbaanbegeleiding

Voorstel van verschillende aspecten en werkpunten omtrent studiebegeleiding

Open standpuntnota

Trissers

Voorstel voor meer transparantie rond de uitzonderingsprocedure.  

Open standpuntnota

ECTS-fiche

Standpunt omtrent bindende ECTS-fiche.

Open standpuntnota

Stuvo op de campussen

Voorstel over studentenvoorzieningen op de campussen.

Open standpuntnota

De ideale POC

Principes die een POC idealiter zou moeten hanteren.

Open standpuntnota

Betalende samenvattingen

Standpunt omtrent het aanbieden van samenvattingen tegen betaling.

Open standpuntnota

Woordenboeken op het examen

Standpunt omtrent het gebruik van woordenboeken op het examen.

Open standpuntnota

Online studentenbevraging

Voorstel omtrent docentenevaluatie.

Open standpuntnota

Toleranties

Standpunt omtrent toleranties.

Open standpuntnota

Financiering Honoursprogramma's

Voorstel sponsoring door bedrijven aan een algemeen fonds voor alle honoursprogramma's.

Open standpuntnota

Eredoctores

Voorstel principes die cruciaal zijn bij de toekenning van een eredoctoraat.

Open standpuntnota

Online Studentenbevraging

Verbeterpunten die voortkomen uit de evaluatie van het systeem van de docentenevaluatie. 

Open standpuntnota

2015-2016

Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel om ontwikkelings-samenwerking aan bod te laten komen tijdens de opleiding.

Open standpuntnota

Stille ruimtes

Voorstel tot het beleid rond en de inrichting van stille ruimtes aan de KU Leuven.

Open standpuntnota

Maximumfactuur

Voorstel i.v.m. de invoering van een maximumfactuur om studiekosten in beeld te brengen.

Open standpuntnota

Hervorming VVS

Standpunt i.v.m. de hervorming van VVS, Vlaamse Vereniging van Studenten.

Open standpuntnota

Masterproef

Overzicht van problemen die opduiken bij het schrijven van een masterproef.

Open standpuntnota

Professionalisering FO's

Voorstel tot de professionalisering van de facultaire vertegenwoordiging en werking van FO's.

Open standpuntnota

Sofia

Overzicht van de problematiek i.v.m. Sofia, het online leerplatform van Acco.

Open standpuntnota

COBRA 2.0

Opsomming van de speerpunten die vastgelegd werden bij de overgang van COBRA naar COBRA 2.0

Open standpuntnota

Synthese COBRA

De onafhankelijke synthese van Stura in fase 3 van de COBRA-doorloop, met een voorstel van prioriteiten.

Open standpuntnota

Studieplaatsen

Voorstel tot de uitbreiding van het aantal studieplaatsen, in opvolging van Blokken in Leuven.

Open standpuntnota

Reductie SLO

Voorstel i.v.m. de reductie van studiepunten in de specifieke lerarenopleidingen.

Open standpuntnota

OER wijzigingen

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen van het onderwijs- en examenreglement.

Open standpuntnota

Nota's 101

Introductie tot de verschillende nota's en richtlijnen die binnen Stura gehanteerd worden.

Open standpuntnota

Academische intro

Voorstel i.v.m. het onderzoeken van een algemene introductie rond academische etiquette.

Open standpuntnota

Bevraging ECTS

Voorstel om een bevraging bij studenten te organiseren i.v.m. de kwaliteit van ECTS-fiches.

Open standpuntnota

Harde Knip

Standpunt i.v.m. de verdeelde mening over harde studievoortgangsmaatregelen.

Open standpuntnota

Stage SLO

Standpunt naar aanleiding van de hervorming van de stagecomponent binnen de SLO.

Open standpuntnota

Besparingen HO

Overzicht van de besparingen van de Vlaamse overheid in het hoger onderwijs.

Open standpuntnota

Decretale stuvo

Standpunt i.v.m. de hervorming van de Decretale Stuvoraad van de KU Leuven.

Open standpuntnota

Data herexamens

Standpunt i.v.m. de bekendmaking van het examenrooster van de 3de examenperiode.

Open standpuntnota

Werking RvB VVS

Standpunt naar aanleiding van het tekort aan verkozen bestuursleden binnen VVS.

Open standpuntnota

2014-2015

Stemsysteem Stura

Standpunt betreffende het stemsysteem dat tijdens de AV van Stura gehanteerd wordt.

Open standpuntnota

Meerkeuzesysteem

Standpunt met betrekking tot de invoer van de eliminatietest als alternatief voor de giscorrectie.

Open standpuntnota

Blokken in Leuven

Standpunt in verband met de financiering van bibliotheken en de campagne Blokken in Leuven.

Open standpuntnota

30% CSE

Studievoortgang in strikte zin en verplichte heroriëntering van onsuccesvolle studenten na één academiejaar.

Open standpuntnota