Rectorverkiezing

Reglement Rectorverkiezing 2017

Reglement betreffende de stemverdeling in de studentengeleding

Art 1. Het stemgewicht dat krachtens artikel 4, § 1, 3° en § 2, van het reglement rectorverkiezingen
toekomt aan de studenten van de KU Leuven, wordt omgeslagen over een even groot aantal
kiespersonen die elk één stem uitbrengen.

Art 2. De kiespersonen worden aangewezen door de Algemene Vergadering van de Studentenraad
KU Leuven (Stura KU Leuven), op voordracht van de overeenkomstig het decreet van 19 maart 2004
betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de
integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen
en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen door de Algemene
Vergadering erkende Facultaire Overlegorganen (FO’s), naar evenredigheid van het aantal studenten
die op 1 januari 2017 een hoofdinschrijving hebben in een opleiding die met het betrokken FO
verbonden is.
Bij de berekening van de verdeling worden de gewone reken- en afrondingsregels toegepast. Wanneer
de afronding tot gevolg heeft dat te weinig of te veel kiespersonen worden voorgedragen, wordt telkens
één kiespersoon meer, respectievelijk minder toegewezen aan het FO of de FO’s met de grootste
neerwaartse, respectievelijk opwaartse afronding, tot wanneer het precieze aantal voor te dragen
kiespersonen bereikt is.
Indien bij de toepassing van de voorgaande bepalingen niet aan elke FO ten minste één kiespersoon is
toegewezen, wordt daarin alsnog voorzien en wordt de berekening overgedaan, na aftrek van de
voorafgenomen kiespersonen en zonder verder rekening te houden met het Facultair Overlegorgaan of
Facultaire Overlegorganen waartoe zij behoren.

Art 3. De berekening van de verdeling bedoeld in artikel 2 van dit reglement gebeurt door het
Algemeen Bureau van Stura KU Leuven. Het Algemeen Bureau deelt de verdeling aan de Facultaire
Overlegorganen mee uiterlijk drie kalenderdagen nadat de universiteit het stemgewicht van de
studentengeleding en de precieze studentenaantallen van de opleidingen op 1 januari 2017 heeft
meegedeeld. Bij de berekening van de verdeling van het aantal kiespersonen houdt het Algemeen
Bureau rekening met de campussen die het FO vertegenwoordigt.

Art 4. Het aantal stemmen van de kiespersonen wordt in aantal bepaald door het Algemeen Bureau
van Studentenraad KU Leuven met een minimum aantal kiespersonen van 1/7de van het totaal aantal
stemgerechtigden binnen de ZAP-geleding. Het aantal door Stura KU Leuven vastgelegde
kiespersonen houdt krachtens artikel 3 rekening met een evenwichtige verdeling over faculteiten en
campussen heen.
Art 5. Vanuit Stura KU Leuven worden er, naast de effectieve kiespersonen, ook plaatsvervangers
aangesteld per FO. Indien een kiespersoon in de aanloop van de verkiezingen verhinderd is om een
stem uit te brengen, kan deze beroep doen op een plaatsvervanger vanuit het bevoegde FO. Deze
plaatsvervangers worden als aanvulling toegevoegd aan de kieslijsten die ter goedkeuring aan de KU
Leuven worden voorgelegd. Voor plaatsvervangers gelden dezelfde voorwaarden zoals verduidelijkt
in artikel 7.
Art 6. De door de Facultaire Overlegorganen voor te dragen kiespersonen moeten op 1 januari 2017
als student aan de KU Leuven zijn ingeschreven. Wanneer de Algemene Vergadering vaststelt dat
voordrachten niet beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 krijgt het betrokken FO 48
uur om de vereiste aanpassingen door te voeren, bij gebrek waaraan de onregelmatige voordrachten
door de Algemene Vergadering worden geweerd, in voorkomend geval ten belope van het overtal,
waarbij de volgorde van de voordrachten in acht wordt genomen.
Om te kunnen gelden als kiespersoon moet men de meerderheid van zijn studiepunten opnemen in een
opleiding die onder het FO valt. Men moet ook actief studentenvertegenwoordiger zijn. Een actief
studentenvertegenwoordiger heeft minstens één onderwijsactiviteit per semester bijgewoond op FOniveau
(open onderwijsvergadering, Algemene Vergadering van Stura KU Leuven en STOF). Het
Algemeen Bureau van de Studentenraad KU Leuven kan activiteiten/vergaderingen toevoegen aan
deze lijst. Deze voorwaarden gelden enkel indien de onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de eigen
campus. Het bureau van de Studentenraad KU Leuven kan individuele uitzonderingen toestaan.

Art 7. De Facultaire Overlegorganen dienen de lijst van de door hen voorgedragen kiespersonen, met
vermelding van de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het bepaalde in artikel 3 van dit
reglement, bij Stura KU Leuven in binnen twee weken na de kennisgeving van de berekening bedoeld
in artikel 3 van dit reglement, op straffe van verval. De Studentenraad KU Leuven brengt de lijst van
de kiespersonen ter kennis van de universiteit uiterlijk één maand voor de maand waarin de
rectorverkiezing wordt gehouden.