DossiersPersbericht

Studentenraad roept KU Leuven op om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen

Leuven – Op de Algemene Vergadering van 2 december 2016 hebben de facultaire studentenvertegenwoordigers van de KU Leuven beslist om de open brief van de actie ‘KU Leuven Fossil Free’ te onderschrijven. Deze actie, die opgestart is door studenten van de KU Leuven roept de KU Leuven op om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen.

Marie Vanwingh, voorzitter van de studentenraad vertelt: “De studentenraad is al veel langer actief op het vlak van duurzaamheid, zo zetelt er een student in de Duurzaamheidsraad (adviesraad van de Academische Raad, red.). Daarnaast zijn we via werkgroepen en het green office betrokken bij tal van initiatieven (zoals rond dagen zonder vlees). Het is voor ons vanzelfsprekend dat de KU Leuven, als grootste universiteit van Vlaanderen, een grote rol moet spelen binnen het maatschappelijk debat.”

“De initiatiefnemers hadden mij gecontacteerd met de vraag of de studentenraad zich achter het initiatief wou zetten. Na een eerste discussie op de Algemene Vergadering werd duidelijk dat de studentenvertegenwoordigers open staan voor deze desinvestering zolang er binnen bepaalde randvoorwaarden gebleven wordt. Voor de studenten is het belangrijk dat deze desinvestering het onderzoek binnen onze universiteit niet in het gedrang brengt. Om deze bezorgdheden mee te nemen, heb ik actief meegeschreven aan de open brief (zie onderaan, red.)” – Tom Merlevede, mandataris duurzaamheid binnen de Studentenraad KU Leuven.

De studentenraad verwacht niet van de KU Leuven dat ze van de ene dag op de andere al haar investeringen in fossiele brandstoffen stopzet, wel dat ze al haar toekomstige investeringen bekijkt in het licht van een duurzame toekomst. De studentenraad zal het universiteitsbestuur op het Gebu (dagelijks bestuur) en de Raad van Bestuur uitnodigen om de eerste Belgische universiteit te worden die de fossiele desinvestering omarmt.

 


 

Oproep tot fossiele desinvestering

Geachte meneer de voorzitter van de Raad van Bestuur
Geachte leden van de Raad van Bestuur
Geachte meneer de rector
Geachte meneer de algemeen beheerder

De transitie naar een koolstofarme samenleving tegen het midden van deze eeuw is ongetwijfeld dé uitdaging van de huidige generaties. Het belang en de urgentie van de klimaatproblematiek brengen ons, wetenschappers, ondersteunend personeel en studenten van de KU Leuven, ertoe om collectief onze universiteit te vragen deze noodzakelijke decarbonisering nadrukkelijker publiek te ondersteunen en vorm te geven in haar eigen beleid. Concreet vragen we onze universiteit niet langer haar financiële reserves en pensioenfonds te investeren in de ontginnende fossiele brandstofsector, maar wel in duurzame alternatieven.

Waarom deze vraag tot fossiele desinvestering? Om de klimaatopwarming ruimschoots onder de 2°C te houden, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, zal meer dan 80% van de fossiele brandstoffen onder de grond moeten blijven. Ontginningsgebieden die momenteel operatief zijn, zullen zelfs moeten sluiten vooraleer hun voorraden steenkool, olie en gas uitgeput zijn. Een goed georganiseerde afbouw van de fossiele exploitatie en de nodige investeringen in duurzame alternatieven vormen dus een logisch en verantwoord traject.

Met deze kennis in het achterhoofd verontrust het ons dat wereldwijd de fossiele brandstofsector nog steeds een veelvoud aan investeringen en subsidies ontvangt vergeleken met de hernieuwbare energiesector. Concreet baart het ons nog meer zorgen dat ook de financiële reserves en het pensioenfonds van onze Alma Mater nog steeds voor een deel belegd zijn in ontginnende steenkool-, olie- en gasbedrijven.

De continue ontginning en verbranding van deze fossiele brandstoffen destabiliseren immers nu al steeds meer het klimaat. Oprukkende woestijnen, mislukte oogsten en overstromingen verplichten miljoenen mensen hun vertrouwde woonplaatsen te verlaten. Migratiestromen in combinatie met voedsel- en waterschaarste zetten wereldwijd conflicten op scherp.

Desondanks voeren vele fossiele brandstofbedrijven nog steeds een business as usual-strategie. Nieuwe ontginningsgebieden worden aangeboord en de nodige infrastructuur wordt daartoe gerealiseerd. Met deze kennis en competitieve, duurzame alternatieven voorhanden, lijkt het ons dan ook niet langer te verantwoorden dat de KU Leuven direct of indirect louter ontginnende fossiele brandstofbedrijven blijft financieren. We achten het zinvoller dat onze universiteit in de plaats daarvan bewust investeert in ondernemingen en projecten die actief bijdragen aan duurzame oplossingen. Zo kan de KU Leuven ook met haar investeringsbeleid bijdragen aan een eerlijkere, gezondere en duurzamere wereld.

We roepen ons bestuur op om als eerste Belgische universiteit de fossiele desinvestering volledig te omarmen en zich zo aan te sluiten bij de tientallen gerenommeerde universiteiten die deze stap al gezet hebben zoals Stanford, Oxford, Yale, Kopenhagen en Stockholm University. Deze unieke kans voor onze universiteit om haar voortrekkersrol in Vlaanderen, België en Europa kracht bij te zetten, is er één om niet te laten liggen.