Dossiers

Update herindeling academiejaar

Is het nu echt een optie dat de kerstexamens vervroegd worden onder het motto kerstvakantie voor iedereen? De universiteit heeft een werkgroep ingericht die een jaar lang de tijd krijgt om alle mogelijke opties voor de indeling van een academiejaar te onderzoeken en op te lijsten. In die werkgroep zitten ook vertegenwoordigers uit de studentenraad. De studentenraad bereidt dan ook een dossier voor dat op de algemene vergadering besproken zal worden met alle facultaire vertegenwoordigers. Wil jij graag jouw mening kwijt over dit dossier of mee nadenken, klamp dan je facultaire vertegenwoordigers aan of bezoek eens een open onderwijsvergadering aan jouw faculteit! Opgelet de rector heeft verzekerd dat elke verandering breed gedragen moet zijn, of er een verandering komt is dus helemaal nog niet zeker!

Vanwaar komen we?

De huidige indeling van ons academiejaar is ingevoerd in het academiejaar 2001-2002. Toen zijn de Vlaamse universiteiten overgestapt van een jaarsysteem naar een semestersysteem. In het nieuwe examensysteem wordt niet meer, zoals in het verleden, over alle vakken geëxamineerd in juni. In de plaats daarvan wordt de leerstof gefaseerd aangeboden in twee gelijkwaardige semesters. Op het einde van die semesters (concreet: eind januari en eind juni) worden examens afgelegd, telkens over ongeveer de helft van de vakken. Met deze hervorming wilden de instellingen inspelen op bepaalde bedreigingen voor een kwaliteitsvol onderwijs. Zo wilde men de evaluatie nauwer doen aansluiten op de leerinspanning en wilden ze sneller kunnen inspelen op de feedback en heroriëntatie van eerstejaars. Bovendien zag men in de invoer van semesters een manier om de examendruk en het uitstelgedrag van studenten sterk te reduceren. Daarnaast werd het door de implementatie van ‘semestervakken’ ook ineens mogelijk de logica van het leertraject te stroomlijnen door de invoer van volgtijdelijkheidsvoorwaarden tussen OPO’s (vakken).herindeling

Sinds de invoering van het semestersysteem komt het dossier rond een nieuwe herindeling van het academiejaar regelmatig aan bod binnen de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), de KU Leuven en de studentenraad. Het laatste concrete voorstel werd gelanceerd in academiejaar 2014-2015. In de ontwikkeling van de nieuwe modellen werden enkele uitgangspunten gevolgd:
Het academiejaar omvat twee semesters. In elk semester moeten studenten een afgesloten geheel van 30 studiepunten aan onderwijsactiviteiten, studie en evaluaties (examens) kunnen afwerken, inclusief herkansing en eventuele remediëring voor niet-geslaagden.
Binnen een semester moeten opleidingen / instellingen volgens de eigen onderwijsvisie en -context maximaal eigen keuzes kunnen maken. Differentiatie in de verdere indeling binnen de semesters, bijvoorbeeld een indeling in kwartielen of modules, moet mogelijk zijn.
De startdatums van de twee semesters zijn voor alle instellingen/opleidingen dezelfde. Deze gemeenschappelijke datums moeten de samenwerking tussen opleidingen en instellingen en de mobiliteit van studenten in de loop van hun opleidingstraject, met inbegip van heroriëntering, mogelijk maken.
Het nieuwe model moet er mee voor zorgen dat voltijdse studenten met redelijk geachte inspanningen een studietijd van 1500 à 1800 uren per jaar kunnen halen. Een minimum van 20 weken onderwijs-, studie- en evaluatietijd per semester wordt daarom vooropgesteld. Dat komt voor voltijdse studenten neer op gemiddelde ‘werkweken’ van ongeveer 40 uur.
Het voorstel moet naast de wettelijke feestdagen een aantal vakantieperiodes garanderen voor alle studenten, ook voor zij die herexamens moeten afleggen. Intense werkperiodes moeten kunnen worden afgewisseld met verplichtingsvrije vakantieperiodes.
Een duidelijke scheiding tussen twee opeenvolgende academiejaren, in de vorm van een zomerperiode van ten minste 6 weken, wordt gezien als een absoluut voordeel. Instellingen kunnen in de zomerperiode summer schools organiseren.
Het nieuwe model moet zowel voor studenten die ‘nominaal’ studeren, als voor hen die moeten herkansen of remediëren voordelen bieden. Ook studenten die zich willen onderscheiden, moeten in het model de ruimte krijgen om eventueel bijkomende competenties te verwerven.
Het nieuwe model moet, met het oog op het vervullen van hun opdracht (onderwijs, onderzoek, dienstverlening, kunsten) ook een meerwaarde kunnen bieden voor docenten, in de vorm van les- en evaluatievrije periodes of beter gespreide inspanningen voor diverse onderwijsopdrachten. Ook voor andere personeelsleden zoals studiebegeleiders moet een evenwichtig academiejaar vooropstaan.
De indeling van het academiejaar dient aan te sluiten bij internationaal gangbare indelingen. Internationaal bestaat er geen eenduidig dominant model maar de keuze voor een indeling in semesters en de start van het academiejaar in september komen wel vaak voor.

De voorstellen kan je bekijken in de nota die op onze Algemene Vergadering besproken is geweest.

Waar moeten we rekening mee houden?

Iedereen heeft zo wel zijn voorkeur voor een bepaalde indeling van het academiejaar en niet ieders belangen zijn gelijk. Toch zijn er een aantal objectieve elementen waarmee sowieso rekening gehouden moet worden. Zo is het ten eerste belangrijk dat mobiliteit naar het buitenland niet onmogelijk gemaakt wordt: een systeem dat zo eigenzinnig is dat het geen aansluiting vindt op bestaande systemen, wordt dus lastig. Een tweede gelijkaardige bezorgdheid is heroriëntering: studenten die aan een andere instelling willen gaan studeren na de derde examenperiode, moeten aansluiting kunnen vinden bij die andere instellingen, zoals bijvoorbeeld een hogeschool. Ten derde is het niet voor elk vak, niet voor elke student en ook niet voor elke opleiding aangewezen of haalbaar om de herkansing kort op het eerste examenmoment te laten volgen. Ten vierde zal de herindeling van het academiejaar vragen om een herziening van bestaande werk- en evaluatievormen. Iets wat we sowieso in het achterhoofd moeten houden: een herindeling zal geen zaligmakende oplossing zijn, een reflectie op bestaande onderwijs-en evaluatievormen zal ook haar steentje moeten bijdragen.

Waar gaan we naartoe?cropped-cropped-IMG_1562.jpg

Het universiteitsbestuur heeft een werkgroep opgericht waarin verder nagedacht zal worden rond een eventuele nieuwe herindeling. Er zullen twee mandatarissen van de studentenraad deelnemen aan deze werkgroep. Met welk standpunt? Zowel LOKO (campusraad Leuven, voorloper van de Studentenraad KU Leuven), VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) als de Studentenraad KU Leuven hebben zich in het verleden principieel constructief en open opgesteld in de discussie over de herindeling van het academiejaar. De studenten mogen niet blind zijn voor de voordelen die een herindeling met zich mee kan brengen maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de universiteit(en) rekening houdt met de bezorgdheden die de studenten hebben. Als we de rector mogen geloven dan zal een hervorming alleen maar ingevoerd kunnen worden als die breed gedragen wordt door alle geledingen binnen de universiteit.

Ben je geïnteresseerd in dit dossier, in de werking van de studentenraad of in je facultaire vertegenwoordiging? Een adres: info@stura.be. Je bent ook altijd uitgenodigd op onze Algemene Vergadering (tweewekelijks op vrijdag van 18 tot 22 uur in het MTC in Leuven), voor meer informatie en data neem je best contact op met ons of met je lokale (je kring) of facultaire vertegenwoordigers.

De Studentenraad KU Leuven is de decretale studentenraad van de universiteit KU Leuven. Ze vertegenwoordigt alle studenten van de KU Leuven, inclusief de campussen buiten Leuven. De Studentenraad KU Leuven vormt de spreekbuis van de studenten op gebied van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en duurzaamheid, zowel binnen de universiteit als op Vlaams niveau. Op deze manier ijvert ze ervoor dat alle studenten in een aangename omgeving van democratisch en kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten. Via de studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten (leden van de Algemene Vergadering) verzamelt de studentenraad de mening van alle studenten.
Sinds de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten (academiejaar 2013-2014) is de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) opgesplitst in de campusraad LOKO (voor de studenten van KU Leuven@Leuven), en de Studentenraad KU Leuven (voor alle KU Leuvenstudenten).