DossiersPersbericht

Herindeling academiejaar: geen kalenderkwestie, maar een onderwijskundig project

De Vlaamse media heeft afgelopen week lucht gekregen van de plannen om het academiejaar te hervormen. Axel Vanmeulder, mandataris Academische Raad, deelde enkele van onze bezorgdheden mee aan ROB-tv. Onze mandatarissen schreven ook een persbericht. Graag publiceren we de volledige tekst. Een pdf-versie kan je hier terugvinden.

Axel Vanmeulder, mandataris Academische Raad, reageerde voor ROB-tv.

Herindeling academiejaar:
geen kalenderkwestie, maar een onderwijskundig project

Leuven – Al enkele jaren wordt aan de KU Leuven met het idee van een aanpassing van de academische kalender gespeeld. Vorig jaar werd rond dit dossier een werkgroep opgericht. De werkgroep ging op zoek naar de tekortkomingen van het huidige systeem, met nadruk op het onderwijskundige aspect. Als studentenraad beschouwden wij de herindeling steeds als niet prioritair, maar maakten we wel mee de denkoefening.

Iedereen is het erover eens dat het project van de herindeling moet starten vanuit pedagogische overwegingen. De kalenderindeling moet ondergeschikt zijn aan de onderwijskundige aspecten; ze dient deze te ondersteunen. Het is dus niet louter een verhaal van het verschuiven van de startdatum en de examenperiodes. De discussies dienen dan ook plaats te vinden op de onderwijsraad en haar werkgroepen. Het uitgangspunt van het dossier is dat men de studie-efficiëntie van studenten wil verhogen door de traditionele piekbelasting rond de examenperiodes te verminderen en studenten reeds bij de start van het semester te activeren. De belangrijkste middelen die de werkgroep hiervoor aanhaalt, zijn het meer gebruiken van permanente evaluatie en activerende lesvormen, alsook het vervroegen van de herexamenperiode.

Vanuit de studenten zijn we enthousiast over bottom-up initiatieven van docenten om meer activerende lesvormen te gebruiken die hun studenten meer betrekken en aanzetten om tijdens het academiejaar de materie bij te houden en te verwerken. Wij pleiten dan ook voor verhoogde financiering en waardering voor deze initiatieven. Tegenover de permanente evaluatie is er meer terughoudendheid bij studenten. Een slechte implementatie van permanente evaluatie en verkorte semesters kan ertoe leiden dat studenten het hele semester door “examenstress” ervaren. Daarnaast geven de examens op dit ogenblik de mogelijkheid om de gehele leerstof samen te brengen en te integreren. Dit staat in contrast met een systeem van tussentijdse evaluaties waarbij men leerstof opdeelt en deze  ook in afzonderlijke segmenten bevraagt.

Ook het vervroegen van de herexamenperiode lijkt ons geen effectieve methode om de studie-efficiëntie te verhogen. Als eventuele voordelen wordt er aangehaald dat studenten ertoe aangezet worden om de leerstof beter bij te houden doorheen het semester en dat er een rustperiode is tussen het einde van het academiejaar en de start van het nieuwe academiejaar. Deze voordelen zullen echter nooit opwegen tegen de nadelen zoals de onmogelijkheid om alles behalve de kleinste tekorten nog op te halen. Daarbij is er ook geen periode van rust meer voor de start van de herexamens en is er geen mogelijkheid meer om leerstof te laten bezinken. Als studentenraad pleiten we voor een volwaardige tweede examenkans voor elke student, met blijvende aandacht voor studenten uit kansengroepen en met functiebeperkingen.